Просмотреть запись

Підвищення рівня екологічної безпеки атмосферного повітря в районах розташування компресорних станцій

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Підвищення рівня екологічної безпеки атмосферного повітря в районах розташування компресорних станцій
Rise of atmospheric air ecological safety level in the compressor stations location areas
 
Автор Михайлюк, Ю. Д.
 
Тематика екологічна безпека
компресорна станція
газоперекачувальний агрегат
камера згорання газу
природний газ
атмосферне повітря
шкідливі речовини
ecological safety
compressor station
gas pumping set
gas combustion chamber
natural gas
atmospheric air
harmful substances
 
Описание Дисертація присвячена розробленню науково-технічних методів та способів зменшення шкідливого впливу викидів компресорних станцій в атмосферне повітря. Проаналізовано сучасний стан досліджень рівня екологічної безпеки в районах розташування компресорних станцій. Вивчено та узагальнено екологічні моделі утворення шкідливих викидів, пов'язаних з процесами горіння газу в камерах згорання, лід час роботи газотурбінних установок. Приведено модель роботи камери згорання з урахуванням її параметрів і технологічних режимів роботи газоперекачувального агрегату. Проаналізовано механізми утворення шкідливих речовин і особливостей їх викидів в атмосферне повітря. Встановлено багатофакторні прогнозні залежності зміни концентрацій викидів оксиду азоту, діоксиду азоту та оксиду вуглецю залежно від зміни технологічних параметрів: коефіцієнта надлишку повітря, температури згорання газу в камері згорання, витрат газу і потужності агрегату. Отримані залежності використано для дослідження розповсюдження викидних газів з урахуванням швидкості викиду газів, швидкості вітру та інших характеристик. Запропоновано для використання спосіб знешкодження оксиду вуглецю в викидних газах, а також пристрої для визначення концентрацій твердих частинок у повітрі на території компресорних станцій, рекомендації щодо зменшення шкідливих викидів компресорних станцій в атмосферне повітря.
The given thesis presents the development of scientific-technical methods and approaches of decreasing the detrimental effect of compressor stations emission into the atmospheric air. The current investigations of ecological safety level in the compressor stations location areas have been analyzed. The ecological simulators of creation the harmful emissions combined with the processes of gas burning in the combustion chambers when gas-turbine rig operates have been studied and integrated The combustion chamber simulator with all the parameters and technological modes of work of gas pumping set has been presented. The mechanisms of creation the harmful substances and peculiarities of their emission into the atmospheric air have been analyzed. The multifoci expected correlation of concentration changes of nitrogen oxide, nitrogen dioxide and carbon oxide emission have been determined. It depends on the technological parameters changes: air surplus coefficient, gas burning temperature in the combustion chamber, gas consumption and set power. The obtained correlation has been employed for the study of discharged gases spreading considering the gases emission velocity, wind velocity and other characteristics. The method of carbon oxide neutralization in the emitted gases as well as the devices for determination the concentration of solid particles in the air at the compressor stations areas, the proposals for decreasing the harmful emissions of compressor stations into the atmospheric air have been suggested.
 
Дата 2016-06-13T05:51:29Z
2016-06-13T05:51:29Z
2016
 
Тип Thesis
 
Идентификатор Михайлюк Юлія Дмитрівна, Підвищення рівня екологічної безпеки атмосферного повітря в районах розташування компресорних станцій:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека"/Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.– Івано-Франківськ, 2016.– 20 с.– 16
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/33
 
Язык uk
 
Издатель Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу