Просмотреть запись

Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на прикладі м. Калуш)

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на прикладі м. Калуш)
Evaluation of environmental risks in the areas of liquidated chemical-mining companies (on the example ofKalush town)
 
Автор Побережна, Л. Я.
 
Тематика родовища калійних солей
екологічний ризик
вилуговування засолених грунтів
суфозійне просідання
кластерний аналіз
ризик-менеджмент
potash deposits
environmental risk
leaching saline soils
suffusion subsidence
cluster analysis
risk management
 
Описание Проведено критичний аналіз вітчизняної та зарубіжної нормативної бази оцінки ризиків. Проаналізовано причини, кількість та характер позаштатних ситуацій у районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств Прикарпаття. Проведено аналіз небезпек законсервованих шахтних полів та їх структурування за групами ризиків. Запропонований концептуальний підхід до оцінки екологічних ризиків у районах розробки калійних солей може бути адаптований до інших родовищ України. Встановлено, що характеристики міцності розсолених фунтів в середньому на 10% нижчі за аналогічні для незасолених, однак показники зчеплення знижуються від 3,6-до 4,8 разів. В подальшому необхідно продовжити системне вивчення даних процесів для встановлення закономірностей впливу засолення на фізико-механічні характеристики грунтів техногенно навантажених територій. Проаналізовано характер та причини просідань ґрунту у районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств Прикарпаття. За результатами розрахунків отримані залежності концентрації солей в рідині та питомого обсягу солей по товщині грунту з плином часу для випадків дисперсного та плівкового засолення. Побудовано кінетичні криві суфозійного просідання для дисперсного та плівкового типів засолення, використання яких дасть змогу прогнозувати та контролювати просідання засолених грунтів техногенно навантажених територій. Виділено зону підвищеної небезпеки техногенних аварій - ВАТ "Карпатпафтохім". Визначено місцезнаходження найбільш небезпечних об'єктів промислової забудови. Розраховано прогнозні показники просідання в результаті вилуговування для кожної з областей та промислових зон. Проведено ранжування областей та зон за відсотком забудованості, густиною заселення та наявністю об'єктів підвищеної небезпеки. Встановлено найбільш придатні та найнебєзпечніші райони м. Калуша для житлової забудови.
A critical analysis of domestic and foreign regulatory risk assessment. The reasons, the number and nature of emergency situations in the area of potash deposits development. The analysis of the dangers of laid mine fields and their structuring risk. The proposed conceptual approach to environmental risk assessment in the areas of development of potash can be adapted to other fields of Ukraine. Established that strength characteristics of saline soils on average 10% lower than for similar with no salinization, but traction reduced from 3.6 to 4.8 times. Further study is necessary to extend the system processes the data to elucidate the influence of salinity on physical and mechanical properties of soils technologically loaded areas. The nature and causes subsidence of soil in the areas of liquidated mining and chemical companies Precarpathians. The calculations obtained depending on the concentration of salts in the liquid and the specific amount of salt on the thickness of the soil over time for cases disperse and film salinity. Powered kinetic curves for particulate suffosion subsidence and salinization of film types, use of which will help predict and monitor subsidence saline soils technologically loaded areas. Highlight Zone increased risk industrial accidents OJSC "Karpatnaftokhim." Determined the location of the most dangerous of industrial development. Calculated projected performance subsidence as a result of leaching for each of the areas and industrial zones. A ranking of regions and areas by the building percentage, density of population and the presence of high risk. Established most suitable and the most dangerous areas of the Kalush for residential development.
 
Дата 2016-06-13T05:51:29Z
2016-06-13T05:51:29Z
2016
 
Тип Thesis
 
Идентификатор Побережна Любов Ярославівна, Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на прикладі м. Калуш):автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека"/Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.– Івано-Франківськ, 2016.– 20 с.:іл.– 16-17
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/34
 
Язык uk
 
Издатель Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу