Просмотреть запись

Державне регулювання медичної діяльності на Прикарпатті в першій половині ХХ століття

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Державне регулювання медичної діяльності на Прикарпатті в першій половині ХХ століття
State regulation of medical activity in Precarpathian region in first half of XX century
 
Автор Сорока, О. Я.
 
Тематика державне регулювання
медична діяльність
Прикарпаття
генеза державного регулювання медичної діяльності
історичний досвід державного регулювання медичної діяльності
state regulation
medical activity
Precarpathian region
genesis state regulation of medical activity
historical experience state regulation of medical activity
 
Описание Розкрито генезу державного регулювання медичної діяльності на Прикарпатті у першій половині XX століття та обгрунтовано чотири періоди цього процесу: перший (1900-1918) - регулювання медичної діяльності на Прикарпатті у складі Австро-Угорської імперії; другий (1918-1919) - особливості регулювання медичної діяльності на Прикарпатті в часи Західно-Української Народної Республіки; третій (1919-1939) - регулювання медичної діяльності на Прикарпатті під впливом і за зразком Польщі (II Річ Посполита); четвертий період (1939-1950), в якому видаляються три етапи: перший (1939-1941) початок формування радянської системи державного управління взагалі та радянської системи охорони здоров'я зокрема; другий етап (1941-1944) -німецька окупація; третій етап (1944-1950) -становлення та розвиток радянської командно-адміністративної системи державного управління. Доведено, що державне регулювання медичної діяльності на теренах Прикарпаття в першій половині XX століття відбувалося в складних соціально-політичних умовах, а часта зміна різних суспільно-економічних формацій, перехід під вплив то однієї держави то другої, суттєво вплинули на характер суспільних відносин, зокрема й у сфері охорони здоров'я. Визначено можливості використання позитивного історичного досвіду теорії і практики державного регулювання медичної діяльності на Прикарпатті в першій половині XX століття та його значення для вдосконалення державного регулювання медичної діяльності в Україні на сучасному етапі. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності органів управління охороною здоров'я, у викладацькій та лекторській роботі та стати основою для подальших історико-теоретичних досліджень.
In the thesis research it is revealed the genesis of medical activity state regulation in Precarpathian region in first half of XX century and it is justified chronological sequence of this process on the basis of usage set historical periodization of the researched period. It is proved that state regulation of medical activity on the territory of Precarpathian region in first half of XX century was carried out in complicated social- politic conditions, and frequent change of different social-economic formations, transition under the influence that or other state have significantly influenced on the character of social relations, therefore in the sphere of health care. It is defined possibilities of usage positive historical experience of theory and practice of medical activity state regulation in Precarpathian region in first half of XX century and its meaning for improvement of medical activity state regulation in Ukraine at modem stage. It is improved the definition of the concept “state regulation of medical activity” by investigating historical and scientific-theoretical approaches as for their essence in national literature. Results of the research can be used in practical activity of health care establishments, in tutorial and lecturing work and become the basis for further historic- theoretical researches.
 
Дата 2016-06-13T05:51:29Z
2016-06-13T05:51:29Z
2016
 
Тип Thesis
 
Идентификатор Сорока Оксана Ярославівна, Державне регулювання медичної діяльності на Прикарпатті в першій половині ХХ століття:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"/Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.– Івано-Франківськ, 2016.– 20 с.– 16-17
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/35
 
Язык uk
 
Издатель Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу