Просмотреть запись

Формування та реалізація державної політики регулювання земельних відносин в Україні

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Формування та реалізація державної політики регулювання земельних відносин в Україні
Formulation and implementation of state policy of regulating land relations in Ukraine
 
Автор Титаренко, Т. Г.
 
Тематика земельні відносини
державна політика
державне регулювання
механізм державного регулювання
стратегія
land relationst public policy
state regulation
mechanism of state regulation
strategy
 
Описание Дисертацію присвячено вивченню особливостей державного регулювання земельних відносин та розробки й обгрунтування методичних засад щодо формування та реалізації державної політики регулювання земельних відносин в Україні в ресурсних обмеженнях. Здійснено узагальнення теоретичних положень та особливостей реалізації державної політики регулювання земельних відносин в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід державного регулювання земельних відносин з метою уникнення помилок і прорахунків при моделюванні та прогнозуванні побудови державної політики регулювання земельних відносин в Україні. Визначено особливості реалізації сучасної державної політики регулювання земельних відносин в Україні. Оцінено сучасний стан функціонування системи державного регулювання земельних відносин та результативність функціонування відповідного механізму державного регулювання. Розроблено концептуально-аналітичну модель стратегії формування та реалізації державної політики регулювання земельних відносин в Україні й удосконалено комплекс організаційних, правових, інформаційних та інституціональних заходів, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем розвитку земельних відносин.
The thesis deals with peculiarities of state regulation of land relations, development and substantiation of methodical bases on the formation and implementation of state policy regulating land relations in Ukraine under resource constraints. Generalization of theoretical positions and characteristics of state policy regulating land relations in Ukraine has been done. The foreign experience of formation and implementation of the new state policy regulating land relations in order to avoid mistakes and miscalculations in modeling and predicting the development of government policies regulating land relations in Ukraine has been analyzed. The features of implementation of modern Government Policy regulation of land relations in Ukraine have been defined. The current state of the system of state regulation of land relations in Ukraine and the effectiveness of the functioning of the mechanism state regulation of land relations have been reviewed. The conceptual and analytical model of strategy formation and implementation of the Government Policy of regulation of land relations in Ukraine have been worked out. Improved set of organizational, legal, informational and institutional measures to address priority problems of land relations in Ukraine.
 
Дата 2016-06-13T05:51:30Z
2016-06-13T05:51:30Z
2016
 
Тип Thesis
 
Идентификатор Титаренко Тетяна Григорівна, Формування та реалізація державної політики регулювання земельних відносин в Україні:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління"/Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.– Івано-Франківськ, 2016.– 20 с.– 16-17
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/37
 
Язык uk
 
Издатель Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу