Просмотреть запись

Зміни в організаціях: належне управління, кризові ситуації і умови досягнення успіху

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Зміни в організаціях: належне управління, кризові ситуації і умови досягнення успіху
Changes in organizations: good management, crisis situations and conditions of success
 
Автор Ясіньска, Йоанна
 
Тематика система
охорона здоров'я
організація
розвиток
зміна
управління
керівник
компетенція
технологія
інструмент
якість
криза
успіх
system
health
organization
development
change
management
manager
expertise
technology
tools
quality
crisis
success
 
Описание Монографію присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми удосконалення процесів управління змінами в організаціях охорони здоров'я, орієнтованих на ідентифікацію та ліквідацію дисфункцій їх перебігу. В роботі визначено поняття зміни, представлено вибрану типологію і джерела змін, сформульовано і уточнено понятійний апарат, а також показано, що зміни охоплюють найрізноманітніші явища, незалежно від їх характеру, сфери і глибини, що зміна є принциповим запереченням стабільності в зв'язку з тим, що змінам підлягає все. Питання управління змінами розглянуто також і з методичних позицій його мультиаспектності, яка "виникла" з практичних потреб, описано відомі моделі процесу змін, розглянуто взаємозв'язок між впливом змін на людину і людини на зміни, напрямок організаційного розвитку, в межах якого виникло багато моделей та інструментів, що збагатили науку про управління змінами. Вказано, що одним із чинників, якими обумовлюється успіх змін, є ефективне управління процесами їх підготовки і реалізації, які набувають особливого значення стосовно змін, що охоплюють всю організацію та її окремі складові. Доведено, що умови розробки та впровадження доцільних і необхідних організації змін визначаються складністю, змінністю і непередбачуваністю організаційного оточення. Аналіз проблем ефективного управління змінами вказує на необхідність "належного управління" процесами змін, невиконання якого може спричинити кризові ситуації. Детермінантами кризових ситуацій в організаціях можуть бути як безпосередні, так і опосередковані чинники як в їх внутрішньому середовищі, так і в оточенні, а причинами найчастіше є внутрішні чинники, які знаходяться під безпосереднім контролем її системи управління, визначаються рівнем якості останньої, місцем, роллю та переліком необхідних характеристик і компетенцій керівників організацій. Визначено, що сфера охорони здоров'я є особливим простором досліджень процесів управління змінами, який характеризується різнорідністю форм і видів діяльності, а зміни в галузі надання медичних послуг є більш соціальними ніж технічними чи економічними, в зв'язку з чим досліджено основні характеристики, досягнення і недоліки процесу реформування цієї сфери в Польщі. Запропоновано оригінальну двофазну процедуру управління змінами в організаціях охорони здоров'я Польщі, з врахуванням пропозицій автора щодо удосконалення управління змінами, які були обгрунтовані, сформульовані і рекомендовані до реалізації за результатами узагальнення, аналізу та інтерпретації думок і позицій працівників системи охорони здоров'я.
This monograph is devoted to solving scientific and applied problem of improving processes of change management in organizations of health protection oriented on the identification and elimination of dysfunctions of its course. The first section defines the notion of change, presented selected typology and sources of change, formulated and refined conceptual apparatus, and also shows that changes cover a variety of events, regardless of their nature, scope and depth that change is a fundamental denial of stability due to the fact that everything is subject to change. The question of management changes was considered also from methodical positions of its multyaspekts which “emerged” from the practical needs, described known model of change process, and examined the relationship between exposure to changes on human and human on changes, the direction of organizational development, during which there are many models and instruments, that enriched the science of changes management. It was indicated that the one of the factors which is caused by the success of the changes is the effective processes management of its preparation and implementation, which is particularly important for changes covering the entire organization and its individual components. It was proved that the conditions of the development and implementation of appropriate and necessary changes for organization determined by complexity, variability and unpredictability of organizational environment. However, analysis of the problems of effective change management when the last at least a minimal understanding is effective, indicating the needs of "good governance” of change processes, the failure of which can cause crises situations. Determinants of crisis situations in organizations can be both direct and indirect factors both in their internal environment and in the environment, and the reason is often internal factors that are under the direct control of its management systems, which determined by the level of quality of the latter, the place, role and list of necessary characteristics and competencies of managers. Description, analysis and evaluation of changes in health protection organizations as a major place of change of collective space activities in the field of health services made it possible to argue that healthcare is a space of research change management process, which is characterized by diversity of forms and activities. Changes in the provision of health services are more social than technical or economic, in connection with researched and updated concepts, names and actions of organizations - participants of medical services and formulated the basic characteristics, achievements and shortcomings of the reform process of the sector in Poland. It was proposed the original two-phase change management process (preparation phase and implementation phase) in healthcare organizations in Poland, taking into account the proposals of the author due to improvement of change management that were reasonable formulated and recommended for implementation due to results of compilation, analysis and interpretation of the views and positions of health care workers for the improvement of change management with a concentration on the totality of problems that occur in the process.
 
Дата 2016-06-13T05:51:31Z
2016-06-13T05:51:31Z
2016
 
Тип Thesis
 
Идентификатор Ясіньска Йоанна, Зміни в організаціях: належне управління, кризові ситуації і умови досягнення успіху:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 " Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"/Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.– Івано-Франківськ, 2016.– 40 с.– 31-37
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/40
 
Язык uk
 
Издатель Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу