Просмотреть запись

Наукові засади екологічно безпечної технології утилізації твердих вуглецевовмісних відходів

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Наукові засади екологічно безпечної технології утилізації твердих вуглецевовмісних відходів
Scientific basis for the environmentally safe disposal of solid carbonaceous wastes
 
Автор Вамболь, В. В.
 
Тематика екологічна безпека
тверді вуглецевовмісні відходи
моніторинг
утилізація
газифікація
метанування
низькотемпературний поділ
методологія
ecological safety
solid carbon waste monitoring
recycling
gasification
methanation
low-temperature separation methodology
 
Описание Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми створення екологічно безпечної технології утилізації твердих вуглецевовмісних відходів. В роботі визначено, найбільш перспективним і одночасно ефективним способом забезпечення екологічної безпеки при утилізації й вторинної переробки твердих вуглецевовмісних відходів запропоновану технологію, що базується на запобіганні утворення діоксинів й отриманні енергетичної сировини. На основі принципу багаторівневої декомпозиції розроблено методологічний підхід до дослідження, створення ефективної екологічно безпечної технології утилізації твердих вуглецевовмісних відходів й засобів для її реалізації. Запропоновано методику для оперативного виявлення місць несанкціонованого скупчення відходів, яка дозволяє визначати характер відходів і динаміку розвитку звалища на широкодоступних даних дистанційного зондування Землі (а саме Google Earth). За результатами чисельного моделювання, доведена можливість реалізації екологічно безпечного процесу утилізації твердих вуглецевовмісних відходів. Запропоновано технологічну схему і на її основі виконано розробку і створення енерготехнологічного обладнання, що дає можливість отримати компримований продукт із високим вмістом метану, достатнім для використання його як моторне пальне та паливний газ для підтримання процесу поетапного високотемпературного оброблення відходів. Доведено енергетичну і економічну ефективність запропонованої технології. Практична значимість роботи підтверджена патентом на винахід та актами впровадження у виробничий і навчальний процес.
Dissertation is devoted to solving scientific and applied problems of creation of environmentally safe disposal of solid carbonaceous wastes. In work, the most promising and at the same time effective way to ensure environmental safety in the disposal and recycling of solid carbonaceous wastes proposed technology, which is based on preventing the formation of dioxins and receipt of energy commodities. On the basis of the principle of multilevel decomposition developed methodological approach to the study, the creation of an effective environmentally safe disposal of solid carbonaceous wastes and resources for its implementation. A method for rapid detection of unauthorized places of wastes, which allows to determine the nature of the waste and the dynamics of the landfill on the widely available remote sensing data (namely Google Earth). According to the numerical simulation results proved the feasibility of environmentally sound disposal of solid carbonaceous process waste. A process flow diagram and on its basis made the development and creation of energy- technological equipment that allows the use of synthesis gas to maintain the phase-high temperature waste treatment, or after it methanation and low-temperature separation of raw materials for energy flows of gas mixtures. Proved energy and economic efficiency of the proposed technology. The practical significance of the work is confirmed by a patent for the invention and introduction of acts in the production and training process.
 
Дата 2016-06-13T05:51:31Z
2016-06-13T05:51:31Z
2016
 
Тип Thesis
 
Идентификатор Вамболь Віола Владиславівна, Наукові засади екологічно безпечної технології утилізації твердих вуглецевовмісних відходів:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека"/Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.– Івано-Франківськ, 2016.– 39 с.:іл., рис., табл.– 30-36
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/41
 
Язык uk
 
Издатель Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу