Просмотреть запись

Підвищення рівня екологічної безпеки Прутської екосистеми

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Підвищення рівня екологічної безпеки Прутської екосистеми
Increasing of ecological safety level of Prut ecosystem
 
Автор Корчемлюк, М. В.
 
Тематика екологічна безпека
Прутська екосистема
індикатори навантаження
просторові закономірності
багаторівневий моніторинг
екологічні цілі
програма заходів
ecological safety
Prut ecosystem
pressure indicators
spatial patterns
multi-level monitoring
environmental goals
program of measures
 
Описание У дисертаційному дослідженні вирішено актуальне науково-прикладне завдання підвищення рівня екологічної безпеки Прутської екосистеми з застосуванням європейських методологій, зокрема Водної Рамкової Директиви ЄС, щодо інтегрованого підходу до управління річковим басейном шляхом обгрунтування допустимих рівнів впливу антропогенної діяльності, розроблення системи моніторингу, заходів стабілізації та поліпшення стану довкілля. Набуло подальшого розвитку теоретичне обгрунтування основних факторів навантажень та впливів на Прутську екосистему шляхом оцінювання індикаторів екологічного ризику, проведення фізико-хімічної оцінки якості води, узагальнення гідро морфологічних ризиків. Встановлено просторові закономірності змін параметрів якості Прутської екосистеми в межах Карпатського національного природного парку шляхом побудови моделей екологічної норми компонентів природних вод за довжиною ріки і за висотою місцевості, що дозволяє науково обгрунтувати екологічно безпечні величини впливу антропогенної діяльності. Науково обгрунтовано створення багаторівневого моніторингу Прутської екосистеми в межах природоохоронних територій на прикладі Карпатського національного природного парку з застосуванням європейських методологій. Удосконалено метод очистки господарсько-побутових стічних вод шляхом інтенсифікації процесу аерації у фільтруючій траншеї за допомогою вітродвигуна. Визначено екологічні цілі для басейну р. Прут та запропоновано технічні рішення для підвищення рівня екологічної безпеки водної екосистеми. Основні положення дисертаційної роботи успішно апробовані та впроваджені.
In the thesis topical the scientific and practical task of improving the environmental safety of Prut basin ecosystems has been solved by using EU methodologies, particularly EU Water Framework Directive, which provides an integrated approach to river basin management with justification acceptable levels of impact of human activities, measures to stabilize and to improve the environment. The further development of theoretical justification of major loads and impacts on the Prut ecosystem by evaluating indicators of environmental risk, physical and chemical water quality evaluation, hydro morphological risks assessment took place. Reference water bodies in the Prut basin were identified as the baseline for evaluation of the entire river basin. The environmental objectives have been determined and program of measures has been designed to achieve good ecological status of waters within the Prut ecosystem. The results of monitoring studies in the Carpathian National Nature Park for the period 2001-2015 have been processed. Method of spatial modeling of parameters to determine background concentrations in the park area have been applied. Multi-level monitoring based on scientific studies for Carpathian National Park has been designed. The method of wastewater purification through intensification of aeration process in the filtering trench using a wind turbine has been improved. On the territory of Yaremche City Council a number of projects based on eco- technology were implemented.
 
Дата 2016-06-13T05:51:33Z
2016-06-13T05:51:33Z
2016
 
Тип Thesis
 
Идентификатор Корчемлюк Марта Василівна, Підвищення рівня екологічної безпеки Прутської екосистеми:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека"/Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газ.– Івано-Франківськ, 2016.– 20 с.:рис., табл.– 15-18
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/46
 
Язык uk
 
Издатель Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу