Просмотреть запись

Розвиток наукових основ підвищення знософрикційних властивостей гальм нафтогазового обладнання та технологічного транспорту

Науковий архів ІФНТУНГ

Информация об архиве | Просмотр оригинала
 
 
Поле Значение
 
Заглавие Розвиток наукових основ підвищення знософрикційних властивостей гальм нафтогазового обладнання та технологічного транспорту
Development of Scientific Bases of Increasing of Wear and Friction Properties of Brakes of Oil and Gas Equipment and Technological Transport
 
Автор Криштопа, С. І.
 
Тематика нафтогазове обладнання
технологічний транспорт
металопо-лімерна пара тертя
важконавантажений фрикційний вузол
трибоелектричний струм
контактна різниця потенціалів
енергонавантаженість
стрічково-колодкове гальмо
бапабанно-колопкове гальмо
oil and gas equipment
technological transport
metal polymer friction pairs
higher loading friction units
triboelectric current
contact difference of potentials
energy loading
band-block brake
drum-block brake
 
Описание У дисертаційній роботі вирішено науково-прикладну проблему підвищення знософрикційних властивостей та допустимої енергонавантаженості гальмівних пристроїв нафтогазового обладнання та технологічного транспорту. Досліджена трибоелектрична динаміка та електричні, теплові, механічні і хімічні градієнти, що розвиваються в поверхневих шарах гальмівних пар. Оцінено фізичні поля поверхневих зон металополімерних пар тертя виходячи з розподілу в них об'ємних зарядів і зарядженості їхніх шарів. Встановлений вплив електричних полів на знософрикційні властивості та енергонавантаженість металополімерних пар тертя гальмівних пристроїв. Досліджений зв'язок енергетичних рівнів поверхонь тертя під час трибоелектричної взаємодії та процесів термостимульованої поляризації і деполяризації електричними струмами поверхонь контактів на енергонавантаженість металополімерних гальмівних пар. Встановлений вплив зміни типів контактів на напрямок електричних струмів в поверхневих шарах пар тертя. Розкрита природа розвитку температурних градієнтів під час циркуляції електричних струмів в поверхневих шарах фрикційних елементів. Розроблений метод визначення внутрішніх та зовнішніх експлуатаційних параметрів гальмівних пристроїв нафтогазового обладнання та технологічного транспорту. Оцінена піддатливість елементів конструкцій фрикційних вузлів І їх стиків в різних типах гальмівних пристроїв та встановлений її вплив на теплонавантаженість та динамічний коефіцієнт взаємного перекриття пар тертя. Запропоновані конструкції удосконалених і нових фрикційних вузлів різних типів гальмівних пристроїв нафтогазового обладнання та технологічного транспорту з підвищеною допустимою енергонавантаженістю та покращеними знософрикційними властивостями.
Scientific-applied problem of increasing of wear and friction properties and possibility of energy loading of brake devices of oil and gas equipment and technological transport are solved in the dissertation work. Triboelectric and electric dynamics, thermal, mechanical and chemical gradients, which develop in the superficial layers of friction units are explored. Physical fields of superficial layers of metal polymer friction pairs of coming distributing from in them of by volume charges and charging of their layers are appraised. Set influencing of the electric fields on wear and friction property of energy loading of brake devices metal polymer friction pairs. Communication of power levels of surfaces of friction during triboelectric co¬operation and processes of thermo stimulation by polarization and depolarization by electric currents of surfaces of contacts on energy loading of metal polymer friction pairs is improved. Influence of change of types of contacts on direction of electric currents in superficial layers friction is produced. Nature of development of temperature gradients during circulation of electric currents in the superficial layers of friction elements is exposed. Method of internal determination and external operating parameters of brake devices of oil and gas equipment and technological transport is developed. Pliability of elements of constructions of friction units and their joints in different types of brake devices and its influencing is set on thermal loading and steam dynamic coefficient of the mutual ceiling friction is appraised. Constructions of the improved and new friction units of different types of brake devices of oil and gas equipment and technological transport with promoted possible energy loading and the improved wear and friction properties are offered.
 
Дата 2016-06-13T05:51:33Z
2016-06-13T05:51:33Z
2016
 
Тип Thesis
 
Идентификатор Криштопа Святослав Ігорович, Розвиток наукових основ підвищення знософрикційних властивостей гальм нафтогазового обладнання та технологічного транспорту:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості"/Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.– Івано-Франківськ, 2016.– 40 с.:рис., табл.– 30-35
http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/47
 
Язык uk
 
Издатель Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу